Jednání o dodržování lidských práv ve světě - včetně Číny a jejího postupu vůči Falun Gongu - znovu k OSN

V Ženevě 22. dubna 2005 skončilo 61. zasedání Komise OSN pro lidská práva (UNCHR). K tomuto zasedání bylo poslanci Evropského parlamentu již v únoru přijato Usnesení o prioritách a doporučeních EU pro zasedání Komise OSN pro lidská práva.

Usnesení konstatuje, že ochrana a prosazování lidských a základních práv patří mezi nejzákladnější zásady Unie, že prosazování a obraně lidských práv a jejich obhájců, demokracie a právního státu přikládá EU vysokou prioritu ve všech svých vztazích se třetími zeměmi.

Poslanci proto vyzývají EU, aby navrhla nebo se podílela na rezoluci o Číně, která rozhodně odsoudí zejména zneužívání práva zadržet podezřelou osobu, represivní opatření v Tibetu, v Xinjiangu, proti hnutí Falun Gong a jakékoli represe vůči politické opozici a bude požadovat okamžité a bezpodmínečné propuštění všech vězňů, kteří svobodně vyjadřovali svůj názor, a vězňů svědomí a dodržování svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání a dodržování práv žen a pracovníků; bude požadovat urychlenou ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; odsoudí zamýšlené odvolání embarga EU na prodej zbraní; odsoudí neoprávněné a nadměrné používání trestu smrti, bude požadovat přijetí moratoria na výkon tohoto trestu a co nejrychlejší ratifikaci druhého protokolu k výše uvedenému paktu, a bude požadovat pokračování čínsko-tibetského dialogu mezi velvyslanci Jeho svatosti Dalajlámy a čínskou vládou o vytvoření skutečné autonomie Tibetu v rámci čínských hranic.

Usnesení také přímo vyzývá EU, aby vydala veřejné prohlášení, kterým vyjádří čínské vládě své vážné znepokojení nad opakovaným porušováním lidských práv;

Evropský parlament v tomto Usnesení dále mimo jiné vyjadřuje politování nad zhoršením některých diskusí v UNCHR, které se zaměřují pouze na podporu zemím nařčeným z porušování lidských práv, a vyzývá předsednictví a členské státy, aby častěji vystupovaly se společnými nebo individuálními prohlášeními. Vyzývá také Komisi, Radu a členské státy, aby bedlivě sledovaly postupy a rozhodnutí Výboru OSN pro nevládní organizace s cílem předejít a zamezit jakémukoli porušování základní svobody projevu nevládních organizací v rámci UNCHR

Plný text dokumentu v češtině lze získat na adrese:
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=3&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0051+0+DOC+XML+V0//CS#def_1_3

ve slovenštině:
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=3&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0051+0+DOC+XML+V0//SK

Pin It
© Copyright Slovenská Asociácia Falun Gong 2019.

Search