Některé myšlenky k mayským proroctvím


(Clearwisdom.net)

V procesu vývoje starověkých civilizací se zdá, jakoby se mayská civilizace vynořila odnikud. Tato kultura zazářila a pak záhadně zmizela. Mayové dosáhli pokročilých znalostí v oblasti astronomie, dokonalého kalendářního systému, komplexního matematického a abstraktního myšlení. Přesnost a dokonalost jejich kalendáře je úžasná a ohromující.

Mayská proroctví byla vytvořena na základě jejich kalendářního systému, velmi podobným způsobem, jakým použili Zhou Yi (prehistorický čínský diagram, odkrývající změny v průběhu přírody) Číňané. Mayský systém byl založen především na studování vztahu mezi pohyby nebeského těla a změnách v lidské společnosti.

Dr. Jose Arguelles, americký historik, strávil studováním mayské civilizace celý svůj život. V jeho knize Mayský faktor: Cesta překračujíc technologii, detailně mayský kalendář vyložil.

Podle Tzolkina, mayského cholqij kalendáře, prochází sluneční systém přes velký koloběh více než 5 100 let, od r. 3 113 před Kristem do r. 2 012 po Kristu. V tomto velkém koloběhu prochází pohybující se sluneční systém a Země galaktickými chvějícími se paprsky, přicházejícími z jádra galaxie . Průměr příčného řezu tohoto záření se rovná 5 125 roků na Zemi, což znamená, že by Zemi trvalo 5 125 let zcela tímto zářením projít.

Mayové věřili, že sluneční systém prodělá po tomto velkém cyklu, ovlivněném galaktickým zářením, obrovské změny, nazývané Galaktickou synchronizací. Podle mayského proroctví je v tomto velkém koloběhu 13 fází s podrobným vylíčením vývoje každé fáze.

Za použití složité metody, vysvětlením z různých úhlů, vyložil dr. Arquelles důsledky tohoto astronomického fenoménu. V Mayském faktoru využíval k vykreslení vývoje každé fáze tabulek a grafů a každou fázi rozčlenil na 20 období. Každé období zahrnuje asi 20 let.

Podle mayského kalendáře je rok 1992 prvním rokem posledního období závěrečné 13 fáze, poslední fáze velkého koloběhu. V mayském kalendáři je toto poslední 20 tileté období nazýváno Období očišťování Země. V tomto období bude Země zcela očištěna, včetně lidských srdcí (toto proroctví je velmi podobné proroctví severoamerických indiánů). Špatné bude vymýceno, dobré bude ponecháno. Po Očištění vykročí Země z galaktických paprsků a dosáhne "Časové synchronizace". Podle mayského kalendáře skončí tento cyklus lidské civilizace 31. prosince 2 012. Poté lidstvo vstoupí do zcela nové civilizace, která je s touto stávající nesrovnatelná. V den zimního slunovratu se slunce spojí s křížovým bodem galaktické sluneční dráhy a rovníkem, vytvářejíc tak "nebeskou bránu" v "temné trhlině" Mléčné dráhy, což pro Zemi vypadá jako otevření "dveří do nebes"(stejně jako v proroctví dynastie Song, Báseň švestkového květu: "ohromující dveře do nebes byly otevřeny").

V r. 775 bylo učiněno proroctví mayským mnichem: po r. 1991, se uskuteční dvě velké události: probuzení univerzálního vědomí lidských bytostí a očištění a regenerace Země.

Tajemná mayská proroctví ukázala nevyhnutelnost zákona pohybu vesmíru, řádného a neměnného jako čtyři roční doby.

Očištění znamená odstranit zkažené a uchovat zdravé. V současnosti bylo přírodní prostředí hluboce znečištěno a poškozeno a je ve velmi nebezpečném stavu. Se zhoršenou morálkou dnešního lidstva, duchovním pokřivením a znečištěním, hraje každý v tomto úpadku roli. Lidé jsou bezmocní, lhostejní a necitliví ke všem těmto problémům.

Co může očistit společnost? Závislost na ještě dalších nařízeních, na vědeckých průlomech či náboženstvích? Nařízení mohou kontrolovat chování, které je vidět, ale nemůžou pohnout lidským srdcem. Lidské bytosti vytvářejí zákony. Lidé, kteří zákon poruší, se mohou vyhnout odpovědnosti zneužitím svého postavení, společenských styků či peněz. Zákon může kontrolovat vnějškové, ale nemůže odstranit jádro problému. Závislost na vědě? Je to právě věda, která lidi vede k většímu úsilí o materiální požitky a povzbuzení a odvádí od základů morálky. Ve skutečnosti jsou materiální požitky vyměněny za zpustošení a zničení přírody. Když si lidé uvědomí důležitost přírodního prostředí a pokusí se použít vědu k vyřešení problémů, které vytvořili, pak zapříčiní problémy ještě větší("zbouráním zdi na východě, aby se opravila zeď na západě"). Spoléhat na náboženství? Lidé měli náboženské víry tisíce let. Ale to nepomohlo uchránit lidskou morálku od úpadku. Jak můžeme od náboženství očekávat, že opět pozvedne lidskou morálku? Jsou dokonce lidé, kteří jsou nyní náboženskými politiky.

Jediná cesta, jak opět pozvednout lidskou morálku, je probudit lidi. Pouze když jsou lidská srdce a duše očištěny, tyto společenské problémy zmizí.

V r.1992 začal Mistr Li vyučovat Falun Dafa. V pouhých několika letech byly milióny lidských srdcí a těl očištěny a následkem toho lidská morálka opět stoupá.

V červenci 1999 začal Tiang Ce-min pro svou závist nepochopitelné pronásledování Falun Gongu. Právě toto bylo před čtyřmi sty lety předpovězeno Francouzem Nostradamem v jeho knize proroctví, Staletí. Od té doby se Falun Gong dostal na světové jeviště, už to nebyla jen kultivační metoda patřící místím lidem. Síla očišťování a znovuzrození Země musí mít sílu šíření "Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti" a vykořenění zla. Tento celosvětový vliv uvědomí lidi o Falun Gongu a dá každému na světě šanci jasně přemýšlet a utvořit si svůj vlastní úsudek. Snad to byla prozřetelnost, která nedopustila, aby mayský kalendář shořel v průběhu dějin. Snad to byla prozřetelnost, že byl mayský kalendář prozkoumán a dnešní lidé mu jsou schopni rozumět. Existence mayského kalendáře může lidem poskytnout další zjevení.

My, praktikující Falun Dafa, chceme, aby lidi věděli toto: ohledem principů, nenapodobujte jen mínění ostatních. Prosím buďte zodpovědni za svůj vlastní život a budoucnost. Být lhostejný ke zlu je druhem souhlasu. Ochraňování laskavosti a spravedlivosti slouží k odstranění zla. Volba mezi dobrem a zlem je otázka, které musí čelit každý. My, praktikující Falun Dafa, používáme naše vlastní peníze a riskujeme naše vlastní životy, abychom čelili pronásledování a odhalili lži zla a objasnili lidem pravdu. Důvod, proč to děláme, je pomoci lidem rozpoznat dobré od zlého, činit správná rozhodnutí a mít tak nádhernou budoucnost.

Tiang zneužil svou moc a pomlouval a podněcoval zášť vůči Falun Gongu. My, praktikující v Číně používáme svých práv, která jsou ručena čínskou Ústavou, abychom objasnili pravdu pokojně a zachránili lidi, kteří byli oklamáni zlem. Je s tím něco v nepořádku?

Doufáme, že ti, kteří byli ovlivněni propagandou Tiangovy frakce, budou schopni prohlédnout skrze lži a triky zla, zbavit se nenávisti, kterou na ně zlo uvalilo, změnit svou starou mentalitu a přijít k poznání pravdy vesmíru. Upřímně si přejeme, aby měl každý světlou budoucnost.

Originál: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/2/7/57275.html